Καλώς ήρθατε!!!

Άν μας επισκεφτείτε, ευχόμαστε Κ α λ ό ... κ ο υ ρ ά γ ι ο ! ....... γίνονται καινούργιοι νόμοι, χωρίς να μας ζητούν τη γνώμη ! ........ Οκτώβριος 2010Με κάθε επιφύλαξη, Κυριακή γιορτή και σχόλη νάταν η βδομάδα όλη .............
Η γενιά του πολυτεχνίου ξεκίνησε με καλές προθέσεις, αλλά στην πορεία οι περισσότεροι πρωτεργάτες με τις παρεούλες τους, έγιναν αριστεροί με δεξιές τσέπες, είπε "ανώνυμος πολίτης"
Οι αριστερές τσέπες σήμερα, είναι πιο γεμάτες απ τις δεξιές, είπε ο kapaka pappas
Είναι ορεινό χωριό, έδρα του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ. Απέχει 29 χιλ. από την Άρτα και 25,4 χιλ. από τον κόμβο της ΙΟΝΙΑΣ οδού, που κάποια μέρα θα τελειώσει. που θα πάει;Από 12 Απριλίου 2017 Λειτουργεί από Ρίζα ως κόμβο Αμφιλοχίας, μήκος 96 χλμ. και Σελλάδες-Πέρδικα 53 χλμ. 3-8-2017 ολοκλήρωση!

ύτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν - Αντιγόνη - (Μα να μισώ δεν έγινα, γεννήθηκα για να αγαπώ)


Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


Σας παρουσιάζουμε ένα σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας  σε ηλεκτρονική μορφή. Το σχέδιο αυτό μπορείτε να το προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες.


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Στην ........................(τόπος υπογραφής) σήμερα την ....................... (ημερομηνία υπογραφής) οι υπογραφόμενοι στο παρόν: αφ' ενός o .....................................……., κάτοικος ............................., οδός ..................................... αρ. ........... (Πλήρης Διεύθυνση), κάτοχος του ΑΔΤ: ……………….…….., ΑΦΜ:...............…., καλούμενoς εφεξής ο «Εκμισθωτής» και αφετέρου o .............................……., κάτοικος .........................., οδός ............................... αρ. .......... (Πλήρης Διεύθυνση), κάτοχος του ΑΔΤ: ……………………….., ΑΦΜ:................…., καλούμενoς εφεξής ο «Μισθωτής» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο Εκμισθωτής έχει στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή του το διαμέρισμα (εφεξής το «μίσθιο»), επιφάνειας .......τ.μ., που βρίσκεται στο ........ όροφο ................. κατοικίας που βρίσκεται στην .................. οδός ..................................................................... και που αποτελείται από ........ δωμάτια και συγκεκριμένα: .........................................................(θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, αποθήκη)   ..................................., το οποίο εκμισθώνει στο Μισθωτή με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1.- Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για ………………..…….  (……..) χρόνια και θ αρχίσει από την ……        ………………………..….   2011, ημερομηνία που θα παραληφθεί το μίσθιο. Από την ημερομηνία αυτή θα αρχίσει κι η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος.
2.- Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνείται στα ………………………………………….   (…………  ) ευρώ το μήνα και θα καταβάλλεται στον εκμισθωτή με έγγραφη απόδειξη ή κατάθεση σε λογαριασμό της …………………………… Τράπεζας. Το μηνιαίο μίσθωμα προκαταβάλλεται εντός των 3 πρώτων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα. Μετά την ………………….  συμφωνείται ετήσια αναπροσαρμογή του μηνιαίου μισθώματος. Η ετήσια αύξηση  θα είναι κατά……………….   ………………..  (π.χ. τιμαριθμική)    Ο εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει να γίνει αλλαγή του τόπου ή του τρόπου πληρωμής του μισθώματος.
Για την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας δόθηκε σήμερα ως εγγύηση από το μισθωτή στον εκμισθωτή το ποσό των ……………………………………………………………. ……………………………………   ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε (δυο) ή (ένα) μηνιαία μισθώματα και το οποίο θα επιστραφεί άτοκο μετά τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι της και μετά την εξόφληση των λογαριασμών και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών. 
3.- Τα τέλη χαρτοσήμου, που αναλογούν βαρύνουν τον  (εκμισθωτή ή μισθωτή).
4.- Το μίσθιο θα χρησιμοποιείται ως κατοικία αποκλειστικά από το μισθωτή και της οικογενείας του.   Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του μισθίου, όπως και η εν όλω ή εν μέρει υπεκμίσθωση αυτού. 
5.- Συμφωνείται ότι σ όλη τη διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να κάνει στο μίσθιο, με έξοδά του, μεταβολές που ενδεχομένους ο ίδιος κρίνει απαραίτητες. Είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία, όταν θα εγκαταλείψει το μίσθιο. Ο μισθωτής δε φέρει καμία ευθύνη για φθορές από τη συνηθισμένη χρήση, ούτε για φθορές που θα προκαλούνται στο μίσθιο από γεγονότα ανωτέρας βίας.
6.- Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το ανάλογο ποσοστό στις κοινόχρηστες δαπάνες του κτιρίου, στο οποίο ανήκει το μίσθιο. Ο μισθωτής δε συμμετέχει σε δαπάνες αγοράς κοινοχρήστου μηχανήματος ή εξαρτήματος ή δαπάνες που αφορούν επισκευές βλαβών ή φθορών της εγκατάστασης γενικά, εφόσον οι βλάβες ή οι φθορές δεν προκλήθηκαν από υπαιτιότητά του. 
7.- Σε περίπτωση βλάβης από κακή κατασκευή των δικτύων ύδρευσης κι αποχέτευσης, η δαπάνη για την αποκατάστασή τους, καθώς και η δαπάνη γι αντικατάσταση εξαρτημάτων θα πληρώνεται από τον εκμισθωτή. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στη συντήρηση ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος, που έχει καταστραφεί στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, εφόσον η βλάβη έχει προκληθεί από υπαιτιότητά του.   
8.-  Σε περίπτωση βλάβης από κακή κατασκευή της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να την επιδιορθώνει.
9.-  Οι δαπάνες παροχής-κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (συμπεριλαμβανομένου & του ΤΑΠ), του νερού και των δημοτικών τελών του μίσθιου και των κοινοχρήστων βαρύνουν τον μισθωτή.
10.- Οποιαδήποτε οικοδομική ή ηλεκτρομηχανολογική βλάβη ή φθορά, η οποία θα παρουσιαστεί στο εσωτερικό ή το εξωτερικό μέρος του μίσθιου και δεν οφείλεται σε κακή χρήση του μίσθιου από τον μισθωτή θα αποκαθίστανται με δαπάνη του εκμισθωτή.
11.- Ο εκμισθωτής δηλώνει, ότι σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μεταβιβάσει σε άλλον την κυριότητα του μισθίου, δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση έναντι του μισθωτή. Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή αυτή (μεταβίβαση) αμέσως μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης.  
12.- Συμφωνείται ότι, ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, για λόγους ιδιοκατοίκησης ή ανοικοδόμησης.
13.- Συμφωνείται ότι, όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης αναγνωρίζονται σαν ουσιώδεις και οποιαδήποτε παράβαση ενός από αυτούς δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή και το μισθωτή να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.  
14.- Ο εκμισθωτής δέχεται ν αποκτήσει η παρούσα σύμβαση βέβαιη χρονολογία, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφτηκαν κανονικά, και έλαβαν ο καθένας από ένα (1).
Το  τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια οικονομική εφορία από τον εκμισθωτή εντός 30 ημερών από την υπογραφή του.

                                                 ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


                       Ο μισθωτής                                            Η εκμισθωτής            ……………………………….                             ……………………………………       


Λίγες βασικές οδηγίες
Στον ιδιοκτήτη.
Μη δεχτείτε οποιοδήποτε ποσό ως προκαταβολή και Μη δώσετε κλειδιά πριν υπογράψετε συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου.

Μη χρησιμοποιείτε αυτοσχέδια συμφωνητικά. Χρησιμοποιείτε πάντα επίσημα Μισθωτήρια, που είναι συντεταγμένα είτε από κάποιο Δικηγόρο, είτε από αυτά που διατίθενται στα διάφορα καταστήματα, προκειμένω να αποφύγετε τυχόν διαφωνίες από τους αναγραφόμενους όρους.

Οι μισθώσεις κατοικιών έχουν τριετή νόμιμη διάρκεια και οι επαγγελματικές δωδεκαετή. Η απόδοση καταστήματος χωρίς αποζημίωση μπορεί να γίνει μόνο με τη συμπλήρωση 16εξαετίας και γραφείου ελεύθερου επαγγελματία (γιατρού, δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή κλπ) με τη συμπλήρωση δωδεκαετίας.

Αν απαιτηθεί να κάνετε έξωση στον μισθωτή για την αθέτηση όρου ή όρων πρέπει το συμφωνητικό σας να είναι θεωρημένο από την εφορία.

**Κατά βάση και σύμφωνα με το νόμο το ΤΑΠ  βαρύνει τον ιδιοκτήτη, ανάλογα με τη συμφωνία κάντε τις ανάλογες διαγραφές στο ΣΧΕΔΙΟ.

Στο μισθωτή.
Μην παραλείψετε να προσδιορίσετε εγγράφως την ακριβή χρήση του μισθίου (κατοικία, ιατρείο, γραφείο κλπ), καθώς και σε περιπτώσεις που αφορούν ειδικότερες χρήσεις (υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκπαιδευτηρίου κλπ), φροντίστε να ελέγξετε αν συμφωνούν με το καταστατικό της πολυκατοικίας που ευρίσκεται το ακίνητο, αλλά και με τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη, μην προχωρήσετε στην υπογραφή μισθωτηρίου, πριν σιγουρευτείτε ότι θα αποκατασταθούν με έξοδα του εκμισθωτή.
 
Εφόσον η μίσθωση αφορά Επαγγελματική Στέγη και πριν υπογράψετε συμφωνητικό μίσθωσης, σιγουρευτείτε ότι η χρήση για την οποία προορίζεται το μίσθιο, συμφωνεί με τον κανονισμό της πολυκατοικίας που ευρίσκεται το ακίνητο, αλλά και με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Ενημερωθείτε για τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχετε έναντι στη συντήρηση του μισθίου και της πολυκατοικίας (λογαριασμούς, κοινόχρηστα, δημοτικά τέλη κλπ).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε χωρίς φόβο και πάθος